Recent Publications in Music

Found 2177 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
T. E. Miller and Shahriari, A. C., World music : a global journey /, 3rd ed.rd ed. New York ;: Routledge, 2012, p. xxv, 589 p. :.
X
Zhang, Deyu = 章德瑜 and Qian, H., Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 120.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 and Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.
Yue, Kaifeng = 乐开丰 and Li, D., Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 2015, p. 254.
Tong, Lei = 童雷, Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015, p. 406.
Zhou, Ji = 周吉 and Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.
Dai, Mingzhong = 戴明忠, Xinjiang hua er = 新疆花儿. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 183.
Y
Wu, Ye = 吴叶, Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 383.
He, Yan = 何言, Ye hua gang yue: Yue yu ge de guang hui sui yue = 夜话港乐 : 粤语歌的光辉岁月. 2 . Beijing: Beijing da xue chu ban she, 2015, p. 286.
Cao,Cuifang = 曹翠芳, Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. Kunming: Yunnan min zu chu ban she, 2015, p. 211.
Cao,Cuifang = 曹翠芳, Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. Kunming: Yunnan min zu chu ban she, 2015, p. 211.
Pan, Fangsheng = 潘方圣, Yi hai duo ying: Pang fang sheng yin yue lun wen ji = 艺海掇英: 潘方圣音乐论文集. Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015, p. 225.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰, Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 428.
Xiang, Yang = 项阳, Yi yue guan li = 以乐观礼. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015, p. 378.
Yang, Xifan = 杨曦帆, Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 221.
Guo, Jie = 郭洁 and Fang, Xiao = 方晓, Yin yue jiao yu yan jiu yu shi jian = 音乐教育研究与实践. Beijing: Guang ming ri bao chu ban she, 2015, p. 352.
Xie, Yongxiong = 谢永雄, Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. Wuhan: Wuhan da xue chu ban she, 2015, p. 354.
Hou, Lemeng = 侯乐萌, Yin yue wen hua de duo yuan hua fen xi = 音乐文化的多元化分析. Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 247.
Gao, Tian = 高天, Yin yue zhi liao lin chuang ying yong yan jiu = 音乐治疗临床应用研究. Beijing: Ke xue chu ban she, 2015, p. 407.
Liu, Zaisheng = 刘再生, Ying ming ji: Liu zai sheng yin yue ping lun wen ji = 嘤鸣集: 刘再生音乐评论文集. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 623.
Wang, Liping = 王黎平, Ying shi yin yue de mei xue jia zhi = 影视音乐的美学价值 . Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 112.
Chen, Chaoyou = 陈朝友 and Wang, Min = 王敏, Yong cheng chui da yue = 永城吹打乐 . Beijing: Zhongguo wen shi chu ban she, 2015, p. 634.
B. Omojola, Yorùbá music in the twentieth century : identity, agency, and performance practice /. Suffolk: University of Rochester Press, 2012, p. 285 p. :.
V. Williamson, You are the music : how music reveals what it means to be human /. 2014, p. viii, 262 pages :.

Pages