Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is He, Zipu = 何滋浦  [Clear All Filters]
2015
He, Zipu = 何滋浦. Yue Yue Xun Yuan · Bian Zong = 粤乐寻源·辨踪. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.