Recent Publications in Music

Found 1 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is He, Zipu = 何滋浦  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
He, Zipu = 何滋浦. Yue Yue Xun Yuan · Bian Zong = 粤乐寻源·辨踪. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.