Recent Publications in Music

Found 2267 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Conference Paper
R. Milinković and Pensaert, A., Advocating for Music: Connecting with Serbia, in Međunarodna konferencija BDS "O čemu govorim kada govorim o bibliotekama", Decembar 13-15 2017, Serbia, 2018.
Book
L. Vikárius and Büky, V., A zongorázó Bartók : kiállítási katalógus . Budapest: MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeum, 2017, p. 79.
G. Szirányi and Szirányi, J., Zongorabillentyűk. 2. Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete. Budapest: Gramofon Könyvek, 2015, p. 275 p.
E. Krpan, Zlatko Stahuljak. U povodu 85. rođendana. Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, 2018, p. 50.
M. Buchberger, Zlatko Baloković : život s violinama. Zagreb: Milovan Buchberger, 2018, p. 147.
S. Goddard, Ziggyology : a brief history of Ziggy Stardust /. 2013, p. vii, 341 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
Liu,Jingqiu = 刘晶秋, Zi bi zheng er tong de yin yue liao fa = 自闭症儿童的音乐疗法. Beijing: Ke xue chu ban she, 2015, p. 194.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Liu, Boyuan = 刘伯远, Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
He, Rong = 何荣, Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . Beijing: Zhong yang yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 438.
Wang, Yaohua = 王耀华, Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . Beijing: Jing ji ke xue chu ban she, 2015, p. 808.
Chen, Bingyi = 陈秉义, Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 269.
Yang, Sai = 杨赛, Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 364.
Yu, Danhong = 余丹红, Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Zhao, Zhi'an = 赵志安, Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . Beijing: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015, p. 320.
Qian, Renping = 钱仁平, Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 514.
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰, Zhong guo xi zang fo jiao si yuan yi shi yin yue yan jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she, 2015, p. 535.
Jin, Tielin = 金铁霖, Zhong guo sheng yue tan suo yu chuang xin: Jin tie lin cong jiao 50 zhou nian lun wen ji = 中国声乐探索与创新: 金铁霖从教50周年论文集. Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015, p. 351.
Zhang, Xin = 张欣 and Zhang, Yingfen = 张迎芬, Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 316.
You, Jingbo = 尤静波, Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 404.
Zhang, Xin = 张欣, Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究. Beijing: Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2015, p. 224.
Bai, Wei = 白玮, Zhong guo ge ming gen ju di yin yue chuang zuo mei xue yan jiu = 中国革命根据地音乐创作美学研究. Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 284.
Xu, Ximao = 徐希茅, Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 558.
Xue, Ming = 薛明, Zhong guo gang qin yin yue feng ge xing cheng yu jiao xue yan jiu = 中国钢琴音乐风格形成与教学研究 . Beijing: Zhongguo shang wu chu ban she, 2015, p. 239.

Pages