Recent Publications in Music

Found 1 results
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Terauchi, Naoko,  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
N. Terauchi and Shiba, S., Reirin gakuyū : Shiba Sukeyasu to gagaku no gendai /, Shohan. Japan: Tōkyō-to Setagaya-ku : Kabushiki Kaisha Arutesu Paburisshingu,, 2017, p. 263, ix pages :.