Recent Publications in Music

Found 2028 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiong, Qi = 熊琦, Shu zi yin yue zhi dao: Wang luo shi dai yin yue zhu zuo quan xu ke mo shi yan jiu = 数字音乐之道: 网络时代音乐著作权许可模式研究. Beijing: Beijing da xue chu ban she, 2015, p. 264.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰, Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 428.
Xie, Yongxiong = 谢永雄, Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. Wuhan: Wuhan da xue chu ban she, 2015, p. 354.
Xiao, Wenli = 肖文礼, Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015, p. 272.
Xiao, Mei = 萧梅, Da yin = 大音. 第十卷, vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, p. 329.
Xiao, Dongfa = 肖东发 and Yi, Shucheng = 易述程, Luan ge feng wu: Gu dai da qu li shi yu yi shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015, p. 164.
Xiang, Yang = 项阳, Yi yue guan li = 以乐观礼. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015, p. 378.
Xiang, Xiaogang = 项筱刚, Li ling yin yue ping lun yan jiu = 李凌音乐评论研究. Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, p. 181.
Xiang, Hengfang = 项衡方, Qu yun tan li = 曲韵探骊. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 224.
A. Xepapadakou and Charkiolakēs, A., Interspersed with musical entertainment : music in greek salons of the 19th century. Greece: Hellenic Music Centre, 2017, p. 229p.
W
G. Wyndham-Jones and Taylor, T., The music of Plato. 2013, p. 108 pages ;.
Z. Wylde, Hendrikx, E., Hendrikx, E., and Zombie, R., Bringing metal to the children : the complete berserker's guide to world tour domination /. 2012, p. xxi, 290 pages, 8 unnumbered pages of colour plates :.
M. Wurnell, Berghain : historien om världens mest mytomspunna technoklubb. Stockholm: Telegram, 2015.
Wu, Ye = 吴叶, Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 383.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.
A. Wright, West End Broadway : the golden age of the American musical in London /. Woodbridge: Boydell, 2012, p. xi, 364 p. :.
D. C. H. Wright, The Associated Board of the Royal Schools of Music : a social and cultural history /, Special edition. 2013, p. xi, 274 pages :.
D. C. H. Wright, The Associated Board of the Royal Schools of Music : a social and cultural history /. Woodbridge: Boydell, 2013, p. xi, 274 pages :.
C. Wöllner, Body, sound and space in music and beyond : multimodal explorations /. United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017, p. xvii, 308 pages :.
A. Woolley and Kitchen, J., Interpreting historical keyboard music : sources, contexts and performance /. 2013, p. xxvii, 299 pages :.
P. A. Woods, The curious life and work of Scott Walker . London: Omnibus, 2013, p. xiv, 367 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
L. Woodhead, How the Beatles rocked the Kremlin : the untold story of a noisy revolution /. London: Bloomsbury, 2013, p. 296 pages, 8 unnumbered pages of plates :.
J. Wood, Hey Jo : a rock and roll fairytale /. 2013, p. xvii, 315 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
C. Wood and Sadler, G., French baroque opera : a reader /, Second edition. United Kingdom: Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY :, 2017, p. x, 208 pages :.
B. Wolman, The rolling stone years . London: Omnibus, 2011, p. 175 p. :.

Pages