Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is Z and Author is Wang, Hui = 王辉  [Clear All Filters]
2015
Wang, Yarui = 王娅蕊 and Wang, Hui = 王辉, Zhi hua si jing yin yue = 智化寺京音乐. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015, p. 233.