Recent Publications in Music

Found 1 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is Y and Author is He, Zipu = 何滋浦  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
He, Zipu = 何滋浦, 2015. Yue yue xun yuan · Bian zong = 粤乐寻源·辨踪, Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si.