Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is X and Author is Zhang, Deyu = 章德瑜  [Clear All Filters]
2015
Zhang, Deyu = 章德瑜, and Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.