Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is X and Author is Wang,Jing  [Clear All Filters]
2015
Zhou, Ji = 周吉 and Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.