Recent Publications in Music

Found 7 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is X  [Clear All Filters]
2015
Zhang, Deyu = 章德瑜 and Qian, H., Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 120.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 and Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.
Yue, Kaifeng = 乐开丰 and Li, D., Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 2015, p. 254.
Tong, Lei = 童雷, Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015, p. 406.
Zhou, Ji = 周吉 and Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.
Dai, Mingzhong = 戴明忠, Xinjiang hua er = 新疆花儿. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 183.