Recent Publications in Music

Found 8 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is Q  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
M. Hayward and Davis, A., Queen : on camera, off guard 1965-91 /. London: Pavilion, 2011, p. 208 p. :.
L
Xiaoqin Li, Xiaoqin = 李晓芹, Qu pu da cheng gao ben san zhong yan jiu = 《曲谱大成》稿本三种研究 . Tianjin: Nan kai da xue chu ban she, 2015, p. 251.
Lu, Qian = 卢前, Qu yun ju yu = 曲韵举隅, Photocopy edition. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 252.
N
V. Elizabeth Nimmo, A question of style : Australian art song for low female voice, 1961-1979 /, [Parkville, Victoria] : University of Melbourne, Australia, 2016.
X
Xiang, Hengfang = 项衡方, Qu yun tan li = 曲韵探骊. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 224.