Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Huang, Jianmin = 黄剑敏  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Huang, Jianmin = 黄剑敏. Ming Qing Yi Lai Jiang Xi Dao Jiao Yu Di Fang Yin Yue Wen Hua Yan Jiu = 明清以来江西道教与地方音乐文化研究: 以宜春、南昌、鹰潭为中心 . Zhi Shi Chuan Cheng Yu Chuang Xin Wen Ku = 知识传承与创新文库. Zhi Shi Chuan Cheng Yu Chuang Xin Wen Ku = 知识传承与创新文库. Beijing: Guang ming ri bao chu ban she, 2015.