Recent Publications in Music

Found 6668 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zhou, Ji = 周吉, Wang J.  2015.  Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. :269.
Zhou D.  2022.  A taxonomical framework for evaluating piano performances : tempo styles beyond fast and slow /. :xiii,185pages:.
Zheng, Yan = 郑艳.  2015.  Jie gou zhu yi shi yu xia de xu lie zhu yi yin yue yan jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例 . Chuang xin yin yue yan jiu wen cong = 创新音乐研究文丛. :176.
Zhao, Zhi'an = 赵志安.  2015.  Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . :320.
Zhao, Talimu = 赵塔里木, Xie, Jiaxing = 谢嘉幸.  2015.  Ren yu chuan tong: shi jie wen ming de jiao xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实. Beijing min zu yin yue yan jiu yu chuan bo ji di fa xian chuan tong xi lie cong shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . :173.
Zhao, Talimu = 赵塔里木, Xie, Jiaxing = 谢嘉幸.  2015.  Chong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Beijing min zu yin yue yan jiu yu chuan bo ji di fa xian chuan tong xi lie cong shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . :151.
Zhao, Sitong = 赵思童.  2015.  Zhong guo fei wu zhi wen hua yi chan = 中国非物质文化遗产, 传统音乐. :104.
Zhang, Zonghong = 张宗红.  2015.  Wa zu chuan tong yin yue yan jiu = 佤族传统音乐研究. Yunnan min zu wen hua cong shu, Yunnan min zu yi shu yan jiu juan = 云南民族文化丛书,云南民族艺术研究卷. :162.
Zhang, Yishan = 张翼善, He F.  2015.  Chao xian min zu min su yu yin yue wen hua gai lun = 朝鲜民族民俗与音乐文化概论. :370.
Zhang, Xin = 张欣, Zhang, Yingfen = 张迎芬.  2015.  Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. :316.
Zhang, Xin = 张欣.  2015.  Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究. :224.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠.  2015.  Guo ju yun dian = 国剧韵典. Zhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. :561.
Zhang, Wei = 张巍.  2015.  Shou jie“liang an san di”yin yue yi shu zhuan ye bo shi yan jiu sheng xue shu lun tan lun wen ji = 首届“两岸三地”音乐艺术专业博士研究生学术论坛论文集. :406.
Zhang, Deyu = 章德瑜, Qian H.  2015.  Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . :120.
Zhang B, Lam C-wah, Yuan J.  2023.  Comprehensive introduction to Chinese traditional music . Music volume:647pages:.
Zervos G.  2016.  Apo tēn archikē empnefsē stēn telikē morfopoiēsē = Από την αρχική έμπνευση στην τελική μορφοποίηση. :190p..
Zerbe MJ.  2019.  The rock-'n'-roll guide to grammar and style . :1onlineresource..
Zeppetelli J, Shiffman V, Simmons S, Ringuet C.  2018.  Leonard Cohen : a crack in everything /. :160pages:.
Zembylas T, Niederauer M.  2019.  Composing processes and artistic agency : tacit knowledge in composing /. :1volume:.
Zdanowicz G, Bambrick S.  2019.  The game audio strategy guide : a practical course /. :1onlineresource:.
Zazulia E.  2021.  Where sight meets sound : the poetics of late-medieval music writing /. :1onlineresource(xxix,308pages):.
Zauner M.  2021.  Crying in H Mart : a memoir /. :1onlineresource(239pages).
Zarate R.  2022.  Music psychotherapy and anxiety : social, community and clinical contexts /. :269pages:.
Zapke S, Rathkolb O, Raminger K, Friehs JTeresa, Wladika M.  2020.  Die Musikschule der Stadt Wien im Nationalsozialismus : eine "ideologische Lehr- und Lerngemeinschaft" /. :295pages:.
Zapke S, Fichna W.  2023.  Die Musik des Wiener Praters : eine liederliche Träumerei : unbekannte Lieder aus zwei Jahrhunderten /. :278Seiten:.

Pages