Recent Publications in Music

Found 6658 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Engle-i-mit-cockpit-en-rocknroll-rejse-mod-en-anden-virkelighed is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiang, Yang = 项阳. Yi Yue Guan Li = 以乐观礼. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.
Xiao, Dongfa = 肖东发, and Yi, Shucheng = 易述程. Luan Ge Feng Wu: Gu Dai Da Qu Li Shi Yu Yi Shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015.
Xiao, Mei = 萧梅. Da Yin = 大音. 第十卷. Vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015.
Xiao, Wenli = 肖文礼. Sui Shi Jie Ri Ti Xi Zhong De Gan Nan Ke Jia Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.
Xu, Chengbei. Peking Opera . Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Xu, Ximao = 徐希茅. Zhong Guo Gao Xiao Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Xian Zhuang Bao Gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015.
Y
Yakupov, Alexander N. Paradoxes Of Management In Culture . United Kingdom : Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2020.
Yamada, Kōsaku.. Jiden Wakaki Hi No Kyōshikyoku . Vol. Ya-36-2. Japan: Tōkyō : Chūōkōronshinsha,, 2016.
Yamada, Chieko. Gidayūbushi No Katari Ni Okeru Kihan To Henkei : Jiai No Ongakugakuteki Kenkyū /. Vol. 2. Japan: Kyōto-shi : Kyōto Shiritsu Geijutsu Daigaku Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā,, 2017.
Yamada, Takafumi. Saibara Hyōgenshi : Wazauta To Shite Monogataru Uta /. Shohan. Japan: Tōkyō : Kasama Shoin,, 2018.
Yamamoto, Hiroko. Taiko No Bunkashi . Japan: Tōkyō : Seikyūsha,, 2017.
Yamashita, Hiroaki. "Heike Monogatari" No Nō, Kyōgen O Yomu . Japan: Tōkyō : Kyūko Shoin,, 2018.
Yang, Heping = 杨和平. Min Jian Yin Yue = 民间音乐 . Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Yan Jiu Cong Shu = 非物质文化遗产研究丛书. Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Yan Jiu Cong Shu = 非物质文化遗产研究丛书. Beijing: Xue yuan chu ban she, 2015.
Yard, Ryan. Mike Oldfield : Every Album, Every Song /. United Kingdom : Tewkesbury : Sonicbond Publishing, 2020.

Pages