Recent Publications in Music

Found 15 results
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Filtres: First Letter Of Last Name is Q  [Clear All Filters]
Book
Quenoy, Paul Du. Alexander Serov And The Birth Of The Russian Modern . United States: Bethesda : Academica Press, 2016.
Quinn, Iain. The Genesis And Development Of An English Organ Sonata . Vol. no. 30. United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017.
Quin, Sara, et Tegan Quin. High School . First edition. United States: New York : MCD, Farrar, Straus and Giroux, 2019.
Quin, Sara, et Tegan Quin. High School . First edition. United States: New York : MCD, Farrar, Straus and Giroux, 2019.
Qi, Desan = 漆德三. Tao Ci Yu Yin Yue = 陶瓷与音乐. Nanchang: Jiangxi gao xiao chu ban she, 2015.
Zhang, Deyu = 章德瑜, et Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Qian, Renping = 钱仁平. Zhong Guo Xin Yin Yue Nian Jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015.