Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur [ Titre(Asc)] Type Année
Filtres: Auteur is Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰. Zhong Guo Xi Zang Fo Jiao Si Yuan Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Guo Jia Zhe Xue She Hui Ke Xue Cheng Guo Wen Ku = 国家哲学社会科学成果文库. Guo Jia Zhe Xue She Hui Ke Xue Cheng Guo Wen Ku = 国家哲学社会科学成果文库. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she, 2015.