Recent Publications in Music

Found 49 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is Y  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Kim, Ji, Mick Shin, Jane Do, et Jun Yu. Bumping Into Bts . United Kingdom : [England?] : Jikim Publishing, 2020.
Yoshida, Minosuke, et Shizuo Yamakawa. Bunraku No Onna : Yoshida Minosuke No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
Yoshida, Minosuke, et Shizuo Yamakawa. Bunraku No Onna : Yoshida Minosuke No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
Yoshida, Tamao, et Shizuo Yamakawa. Bunraku No Otoko : Shosei Yoshida Tamao No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
Yoshida, Tamao, et Shizuo Yamakawa. Bunraku No Otoko : Shosei Yoshida Tamao No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
G
Yamada, Chieko. Gidayūbushi No Katari Ni Okeru Kihan To Henkei : Jiai No Ongakugakuteki Kenkyū /. Vol. 2. Japan: Kyōto-shi : Kyōto Shiritsu Geijutsu Daigaku Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā,, 2017.
H
Yamashita, Hiroaki. "Heike Monogatari" No Nō, Kyōgen O Yomu . Japan: Tōkyō : Kyūko Shoin,, 2018.
J
Yoshikami, Miyuki. Japan's Musical Tradition : Hogaku From Prehistory To The Present /. United States: Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., Publishers, 2020.

Pages