Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is X and Auteur is Xiao, Dongfa = 肖东发  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Xiao, Dongfa = 肖东发, et Yi, Shucheng = 易述程. Luan Ge Feng Wu: Gu Dai Da Qu Li Shi Yu Yi Shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015.