Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is Z and Auteur is Zheng, Yan = 郑艳  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zheng, Yan = 郑艳. Jie Gou Zhu Yi Shi Yu Xia De Xu Lie Zhu Yi Yin Yue Yan Jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例 . Chuang Xin Yin Yue Yan Jiu Wen Cong = 创新音乐研究文丛. Chuang Xin Yin Yue Yan Jiu Wen Cong = 创新音乐研究文丛. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015.