Recent Publications in Music

Found 26 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is Y  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
L. Yuste-Martínez, Final cerrado - Final abierto. La experimentación cadencial final en la literatura pianística del siglo XIX. Spain: Valencia: Piles, 2019, p. 93.
Yue, Kaifeng = 乐开丰 et Li, D., Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 2015, p. 254.
J. Yudkin, Understanding music, Eighth edition. United States: Boston : Pearson, 2016, p. xix, 322 pages : illustrations, music ;.
J. Yudkin, Music in medieval Europe , Second edition. United States: New York, NY : Oxford University Press, 2017, p. xxiii, 513 pages :.
Yu, Danhong = 余丹红, Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Ciste ciuil bheag. . [Steòrnabhagh: Young Musician Hebrides,, 2011, p. 1 v. (unpaged) :.
« Artists file  », p. v. :, 2012.
R. Young, No regrets : writings on Scott Walker /. London: Orion, 2012, p. 273 p. ;.
You, Jingbo = 尤静波, Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 404.
M. Yoshihara, Dearest Lenny : letters from Japan and the making of the world maestro /. United States: New York, NY :, 2019, p. 1 online resource (262 pages).
T. Yoshida et Yamakawa, S., Bunraku no otoko : Shosei Yoshida Tamao no sekai /, Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016, p. 255 pages :.
Y. Yoshida, Baritō kamen buyōgeki no jinruigaku : hito to mono no orinasu geinō /. Japan: Tōkyō : Fūkyōsha,, 2016, p. 382 pages ;.
M. Yoshida et Yamakawa, S., Bunraku no onna : Yoshida Minosuke no sekai /, Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016, p. 231 pages :.
J. Yorkston, It's lovely to be here : the touring diaries of a Scottish gent /. London: Domino, 2011, p. xviii, 265 p. :.
J. Leonard Yewdall, A permanent record . 2012, p. 348 pages :.
G. E. Yeaman, A century for 'Danny Boy' : a tribute to the life and times of the prolific yet almost forgotten songwriter Fred E. Weatherly (1849-1929) /. 2012, p. 66 pages :.
Yao, Zhihui = 姚志辉 et Wan, S., Jiangxi chuan tong yin yue gai shu = 江西传统音乐概述. Nanchang: Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 2015, p. 190.
Yang, Xifan = 杨曦帆, Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 221.
Yang, Sai = 杨赛, Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 364.
Yang, Heping = 杨和平, Min jian yin yue = 民间音乐 . Beijing: Xue yuan chu ban she, 2015, p. 283.
Yang, Dingwang = 杨丁旺, A gong qiang yin yue da quan = 阿宫腔音乐大全. Xi'an: Tai bai wen yi chu ban she, 2015, p. 557.
H. Yamashita, "Heike monogatari" no nō, kyōgen o yomu . Japan: Tōkyō : Kyūko Shoin,, 2018, p. vii, 382, 2 pages :.
H. Yamamoto, Taiko no bunkashi . Japan: Tōkyō : Seikyūsha,, 2017, p. 284 pages :.
T. Yamada, Saibara hyōgenshi : wazauta to shite monogataru uta /, Shohan. Japan: Tōkyō : Kasama Shoin,, 2018, p. 306 pages ;.
C. Yamada, Gidayūbushi no katari ni okeru kihan to henkei : jiai no ongakugakuteki kenkyū /, vol. 2. Japan: Kyōto-shi : Kyōto Shiritsu Geijutsu Daigaku Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā,, 2017, p. 295 pages :.

Pages