Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is X and Auteur is Xu, Ximao = 徐希茅  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xu, Ximao = 徐希茅. Zhong Guo Gao Xiao Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Xian Zhuang Bao Gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015.