Recent Publications in Music

Found 2 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is Q and Auteur is Qian, Renping = 钱仁平  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Q
Qian, Renping = 钱仁平, Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 514.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.