Recent Publications in Music

Found 2267 results
Auteur [ Titre(Desc)] Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Yu, Danhong = 余丹红, Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Yang, Sai = 杨赛, Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 364.
Chen, Bingyi = 陈秉义, Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 269.
Wang, Yaohua = 王耀华, Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . Beijing: Jing ji ke xue chu ban she, 2015, p. 808.
He, Rong = 何荣, Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . Beijing: Zhong yang yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 438.
Liu, Boyuan = 刘伯远, Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.
Liu,Jingqiu = 刘晶秋, Zi bi zheng er tong de yin yue liao fa = 自闭症儿童的音乐疗法. Beijing: Ke xue chu ban she, 2015, p. 194.
S. Goddard, Ziggyology : a brief history of Ziggy Stardust /. 2013, p. vii, 341 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
M. Buchberger, Zlatko Baloković : život s violinama. Zagreb: Milovan Buchberger, 2018, p. 147.
E. Krpan, Zlatko Stahuljak. U povodu 85. rođendana. Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, 2018, p. 50.
G. Szirányi et Szirányi, J., Zongorabillentyűk. 2. Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete. Budapest: Gramofon Könyvek, 2015, p. 275 p.
L. Vikárius et Büky, V., A zongorázó Bartók : kiállítási katalógus . Budapest: MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeum, 2017, p. 79.
О
С. Маринковић et Јанковић-Бегуш, Ј., « О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901-1985): тематски зборник ». Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, Serbia, p. 294, 2017.
B. Trifunović, « О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање: зборник радова », Međunarodna konferencija BDS "O čemu govorim kada govorim o bibliotekama". Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, Serbia, p. p. 157, 2018.
У
M. Petrović, « У потрази за доживљајем и смислом у музичкој педагогији : тематски зборник  », Pedagoški forum scenskih umetnosti, vol. 19 ; 2016 ; Beograd. Belgrade : Faculty of Music, Serbia, p. p. 283, 2017.

Pages