Recent Publications in Music

Found 187 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
2015
Yao, Zhihui = 姚志辉 et Wan, S., Jiangxi chuan tong yin yue gai shu = 江西传统音乐概述. Nanchang: Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 2015, p. 190.
O. Wang, Legions of boom : Filipino American mobile DJ crews in the San Francisco Bay Area /. 2015, p. xiii, 218 pages :.
A. Walker et Fejérvári, B., Liszt-reflexiók. Budapest: L'Harmattan, 2015, p. 346 p.
P. Skellett, Weitzman, S., et Marks, G., Lou Reed : chapter & verse : New York's finest /. United Kingdom: Swadlincote :, 2015, p. 1 volume :.
T. Abelli, Berger, B. "Beche", Berger, T., Bothén, C., Eriksson, Å., Gartz, T. Mera, Hammarlund, J., Haapala, T., Hoffsten, L., Håkansson, K., Isacsson, J., Jordansson, L., Karlsson, O., Keijser, R., Knutsson, J., Lind, M., Linnarsson, B. "Bella", Livstrand, A., Nummelin, S., Selander, M., Skoglund, B., Sonesson, E., Stålberg, T., Söderqvist, D., Tejre, Ö., Tjernberg, P., Wikström, P., et Öhrström, B., Musikerminnen : svenska musikers egna berättelser : en antologi. Stockholm: Eldscript, 2015.
A. Warner, Tago mago : permission to dream /, 1st edition.ᵉʳ éd., vol. 101. United States: New York : Bloomsbury Academic, 2015, p. viii, 142 pages ; 17 cm.
J. Wiggins, Teaching for musical understanding, Third edition. United Kingdom: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015, p. xiii, 267 pages : illustrations, music ;.
Wang, Zonglin = 王纵林 et Wang, Yimeng = 王艺萌, Wen hua shi yu xia min zu yin le de chuan cheng yu fa zhan = 文化视域下民族音乐的传承与发展 . Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 138.
Wang, Zonglin = 王纵林 et Wang, Yimeng = 王艺萌, Wen hua shi yu xia min zu yin le de chuan cheng yu fa zhan = 文化视域下民族音乐的传承与发展 . Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 138.
Zhou, Ji = 周吉 et Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Wu, Ye = 吴叶, Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 383.
Wang, Liping = 王黎平, Ying shi yin yue de mei xue jia zhi = 影视音乐的美学价值 . Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 112.
Chen, Chaoyou = 陈朝友 et Wang, Min = 王敏, Yong cheng chui da yue = 永城吹打乐 . Beijing: Zhongguo wen shi chu ban she, 2015, p. 634.
Wang, Yarui = 王娅蕊 et Wang, Hui = 王辉, Zhi hua si jing yin yue = 智化寺京音乐. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015, p. 233.
Wang, Yarui = 王娅蕊 et Wang, Hui = 王辉, Zhi hua si jing yin yue = 智化寺京音乐. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015, p. 233.
Chen, Junhui = 陈浚辉 et Wang, Peiyu = 王培瑜, Zhong guo chao ju chuan tong qu pai = 中国潮剧传统曲牌. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015, p. 230.
Wang, Yaohua = 王耀华, Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . Beijing: Jing ji ke xue chu ban she, 2015, p. 808.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.
2014
J. Walker, Decontamination in hospitals and healthcare , vol. 62. 2014, p. xxvi, 678 pages :.
A. DiBlasi et Willis, V., Geek rock : an exploration of music and subculture /. United States: Lanham, MD : Rowman & Littlefield, 2014, p. xxi, 204 pages ;.
J. Wallis, Cram, D., et Wardhaugh, B., John Wallis : writings on music /. United States: Burlington, VT : Ashgate, 2014, p. 239 pages :.
J. Wallis, Cram, D., et Wardhaugh, B., John Wallis : writings on music /. United States: Burlington, VT : Ashgate, 2014, p. 239 pages :.
J. R. Warren, Music and ethical responsibility . 2014, p. x, 205 pages :.
S. McCarrey et Wright, L. Alison, Perspectives on the performance of French piano music. United Kingdom: Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, 2014, p. xxiv, 210 pages :.
V. Williamson, You are the music : how music reveals what it means to be human /. 2014, p. viii, 262 pages :.

Pages