Recent Publications in Music

Found 150 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
2015
Fu, Hong = 傅鈜, Shi jie min zu yin yue wen hua yu fa zhan shi lue = 世界民族音乐文化与发展史略. Changchun: Jilin da xue chu ban she, 2015, p. 205.
Zhang, Wei = 张巍, Shou jie“liang an san di”yin yue yi shu zhuan ye bo shi yan jiu sheng xue shu lun tan lun wen ji = 首届“两岸三地”音乐艺术专业博士研究生学术论坛论文集. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Xiong, Qi = 熊琦, Shu zi yin yue zhi dao: Wang luo shi dai yin yue zhu zuo quan xu ke mo shi yan jiu = 数字音乐之道: 网络时代音乐著作权许可模式研究. Beijing: Beijing da xue chu ban she, 2015, p. 264.
P. Schleuse, Singing games in early modern Italy : the music books of Orazio Vecchi /. 2015, p. x, 372 pages :.
P. Stockwell, Song in the South : a history of Knox Church Choir, Dunedin : 150 years. Dunedin, N.Z.: Knox Church, 2015.
J. Forsberg, Speldonet : Cahmanorglar 1674-1737 : en tongivande byggnadskonst. Sweden: Växjö : Orgelgruppen i Växjö, 2015.
K. A. Abromeit, Spirituals : a multidisciplinary bibliography for research and performance , vol. volume 38. United States: Middleton, Wisconsin : Co-published by Music Library Association and A-R Editions, Inc., 2015, p. xiv, 301 pages ;.
S. Hansén, Springsteens hjärta, boom-boom. Stockholm: Telegram :, 2015.
Xiao, Wenli = 肖文礼, Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015, p. 272.
B. R. Jonsson, Jersild, M., et Jansson, S. - B., Sveriges medeltida ballader. Bd 1, Naturmytiska visor : (nr 1-36). Stockholm: Svenskt visarkiv/ Musikverket, 2015.
A. Papadaki, Symvolē stē meletē kai ereuna tēs Logias Mousikēs stēn Hellada tou 20ou aiōna , Prōtē ekdosē. 2015, p. 268 pages ;.
Á. Dobszay, Domokos, Z., Pétery, L., et Vikárius, L., Szekvenciáktól szimfóniákig : tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére. Budapest: Rózsavölgyi, 2015, p. 237 p.
D. K. Holoman et Balázs, I., Szimfonikus zenekar : nagyon rövid bevezetés. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015, p. 192 p.
A. Stumpf, Szörényi : rohan az idő. Budapest: Trubadúr : Helikon, 2015, p. 250 p., 64 t.
2013
D. Foster Wallace et Costello, M., Signifying rappers , [New edition]. 2013, p. xx, 153 pages ;.

Pages