Recent Publications in Music

Found 495 results
Auteur Titre Type [ Année(Desc)]
Filtres: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
2015
Cao, Baoming = 曹保明. Sen Lin Hao Zi = 森林号子. Changchun: Jilin mei shu chu ban she; Jilin yin sheng yin xiang chu ban she, 2015.
Hallag, Alexander. Shh..the Music Is Talking. Palmerston North, NZ: AH23 Publications, 2015.
Tarnow, Volker. Sibelius : Biografie /. Germany: Leipzig : Henschel ; Kassel : Bärenreiter,, 2015.
Abromeit, Kathleen A. Spirituals : A Multidisciplinary Bibliography For Research And Performance . Vol. volume 38. United States: Middleton, Wisconsin : Co-published by Music Library Association and A-R Editions, Inc., 2015.
Hansén, Stig. Springsteens Hjärta, Boom-Boom. Stockholm: Telegram :, 2015.
Xiao, Wenli = 肖文礼. Sui Shi Jie Ri Ti Xi Zhong De Gan Nan Ke Jia Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.

Pages