Recent Publications in Music

Found 2748 results
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Book
Dombiné, J, et B Asztalos. Zenei Évfordulók : Tanulmánykötet . Szeged: SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2017.
Balázs, I. Zenei Lexikon. 2.ᵉ éd. Budapest: Corvina, 2017.
Kim, K. Zenei Repertoár És Zenei Gyakorlat A 18. Századi Magyarországon . Műhelytanulmányok A 18. Század Zenetörténetéhez . Vol. 2. Műhelytanulmányok A 18. Század Zenetörténetéhez . Budapest: MTA BTK ZTI, 2017.
Ákos, Fodor. Zene-Idő. Budapest: Fekete Sas Kiadó, 2019.
Szabó, S. Zenélő Őskelet. Budapest: Püski, 2015.
Vásáry, Tamás. A Zenén Túl. : Vásáry Tamás Zenés Beszélgetései A Zeneakadémián . Álarcok. 2. jav. kiad.ᵉ éd. Álarcok. Budapest: Nap Kiadó, 2018.
K Köncse, Heverdle Péterné. Zenetörténet. 1., A Kezdetektől A Bécsi Klasszicizmusig. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiadványai. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiadványai. Budapest: Szt. István Társ., 2015.
Wang, Yarui = 王娅蕊, et Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.
Chen, Junhui = 陈浚辉, et Wang, Peiyu = 王培瑜. Zhong Guo Chao Ju Chuan Tong Qu Pai = 中国潮剧传统曲牌. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.
Xu, Ximao = 徐希茅. Zhong Guo Gao Xiao Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Xian Zhuang Bao Gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Yin Yue Jiao Shi Pei Yang Guo Ji Bi Jiao Yan Jiu Cong Shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015.
You, Jingbo = 尤静波. Zhong Guo Liu Xing Yin Yue Jian Shi = 中国流行音乐简史. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015.

Pages