Recent Publications in Music

Found 2690 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Walker, A, et B Fejérvári. Liszt-Reflexiók. Budapest: L'Harmattan, 2015.
Walker, Jason P. Gram Parsons : God's Own Singer /. [New ed.]. London: Soundcheck, 2011.
Wallis, John, David Cram, et Benjamin Wardhaugh. John Wallis : Writings On Music /. United States: Burlington, VT : Ashgate, 2014.
Walls, Peter. Baroque Music . Farnham: Ashgate, 2011.
Walton, Chris. Richard Flury : The Life And Music Of A Swiss Romantic /. United Kingdom: London : Toccata Press, 2017.
Wang, Lixin = 王丽新, et Zhong, Enfu = 钟恩富. Ao Er Fu Yin Yue Jiao Xue Fa Ben Tu Hua Yan Jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究. 2nd editionᵉ éd. China: Changchun : Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015.
Wang, Yarui = 王娅蕊, et Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.
Warner, Alan. Tago Mago : Permission To Dream /. Vol. 101. 1st edition.ᵉʳ éd. United States: New York : Bloomsbury Academic, 2015.

Pages