Recent Publications in Music

Found 6778 results
Auteur [ Titre(Asc)] Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Goddard S.  2013.  Ziggyology : a brief history of Ziggy Stardust /. :vii,341pages,16unnumberedpagesofplates:.
Liu,Jingqiu = 刘晶秋.  2015.  Zi bi zheng er tong de yin yue liao fa = 自闭症儿童的音乐疗法. :194.
Wu, Dequn = 吴德群.  2015.  Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. :201.
Zhu, Jian'er = 朱践耳.  2015.  Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. :261.
Liu, Boyuan = 刘伯远.  2015.  Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . :1Microfilmreel;16mm.
He, Rong = 何荣.  2015.  Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . :438.
Wang, Yaohua = 王耀华.  2015.  Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . :808.
Chen, Bingyi = 陈秉义.  2015.  Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. :269.
Yang, Sai = 杨赛.  2015.  Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. :364.
Yu, Danhong = 余丹红.  2015.  Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. :406.
Zhao, Zhi'an = 赵志安.  2015.  Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . :320.
Qian, Renping = 钱仁平.  2015.  Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. :514.
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰.  2015.  Zhong guo xi zang fo jiao si yuan yi shi yin yue yan jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku = 国家哲学社会科学成果文库. :535.
Jin, Tielin = 金铁霖.  2015.  Zhong guo sheng yue tan suo yu chuang xin: Jin tie lin cong jiao 50 zhou nian lun wen ji = 中国声乐探索与创新: 金铁霖从教50周年论文集. :351.
Zhang, Xin = 张欣, Zhang, Yingfen = 张迎芬.  2015.  Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. :316.
You, Jingbo = 尤静波.  2015.  Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Liu xing yin yue jiao yu xi lie cong shu = 流行音乐教育系列丛书. :404.

Pages