Recent Publications in Music

Found 53 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
2015
S. Szabó, Zenélő Őskelet. Budapest: Püski, 2015, p. 238 p.
L. Halper, Zenészlegendák III : legendás rockzenészek legendás történetei. Budapest: FROKK, 2015, p. 318 p.
H. Péterné K Köncse, Zenetörténet. 1., A kezdetektől a bécsi klasszicizmusig. Budapest: Szt. István Társ., 2015, p. 170 p.
Wang, Yarui = 王娅蕊 et Wang, Hui = 王辉, Zhi hua si jing yin yue = 智化寺京音乐. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015, p. 233.
Chen, Junhui = 陈浚辉 et Wang, Peiyu = 王培瑜, Zhong guo chao ju chuan tong qu pai = 中国潮剧传统曲牌. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015, p. 230.
Zhao, Sitong = 赵思童, Zhong guo fei wu zhi wen hua yi chan = 中国非物质文化遗产, 传统音乐. Beijing: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2015, p. 104.
Li, Lizhe = 李丽哲, Zhong guo gang qin yin le de fa zhan ji qi min zu hua te zheng = 中国钢琴音乐的发展及其民族化特征. Beijing: Zhongguo shang wu chu ban she, 2015, p. 182.
Xue, Ming = 薛明, Zhong guo gang qin yin yue feng ge xing cheng yu jiao xue yan jiu = 中国钢琴音乐风格形成与教学研究 . Beijing: Zhongguo shang wu chu ban she, 2015, p. 239.
Xu, Ximao = 徐希茅, Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 558.
Bai, Wei = 白玮, Zhong guo ge ming gen ju di yin yue chuang zuo mei xue yan jiu = 中国革命根据地音乐创作美学研究. Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 284.
Zhang, Xin = 张欣, Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究. Beijing: Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2015, p. 224.
You, Jingbo = 尤静波, Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 404.
Zhang, Xin = 张欣 et Zhang, Yingfen = 张迎芬, Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 316.
Jin, Tielin = 金铁霖, Zhong guo sheng yue tan suo yu chuang xin: Jin tie lin cong jiao 50 zhou nian lun wen ji = 中国声乐探索与创新: 金铁霖从教50周年论文集. Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015, p. 351.
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰, Zhong guo xi zang fo jiao si yuan yi shi yin yue yan jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she, 2015, p. 535.
Qian, Renping = 钱仁平, Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 514.
Zhao, Zhi'an = 赵志安, Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . Beijing: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015, p. 320.
Yu, Danhong = 余丹红, Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Yang, Sai = 杨赛, Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 364.
Chen, Bingyi = 陈秉义, Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 269.
Wang, Yaohua = 王耀华, Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . Beijing: Jing ji ke xue chu ban she, 2015, p. 808.
He, Rong = 何荣, Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . Beijing: Zhong yang yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 438.
Liu, Boyuan = 刘伯远, Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.

Pages