Recent Publications in Music

Found 17 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Title is Q  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
,. The Queen Speaks . United Kingdom : London : Square Peg, 2020.
B
Barz, Gregory F, et William Cheng. Queering The Field : Sounding Out Ethnomusicology /. United States: New York, NY : Oxford University Press, 2020.
E
Everley, Dave, et Scott Rowley. Queen : The Complete Story /. United Kingdom ; : London : Future PLC, 2019.
J
Jiang, Ying = 蒋英. Qing Mo Min Chu Gui Zhou Xue Tang Yue Ge Kao = 清末民初贵州学堂乐歌考 . Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.
L
Lu, Qian = 卢前. Qu Yun Ju Yu = 曲韵举隅. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Photocopy edition. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
X
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
Modify or remove your filters and try again.