Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Filtres: First Letter Of Title is Q and Auteur is Lu, Qian = 卢前  [Clear All Filters]
Book
Lu, Qian = 卢前. Qu Yun Ju Yu = 曲韵举隅. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Photocopy edition. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.