Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
Filtres: First Letter Of Title is Q and Auteur is Jiang, Ying = 蒋英  [Clear All Filters]
2015
Jiang, Ying = 蒋英. Qing Mo Min Chu Gui Zhou Xue Tang Yue Ge Kao = 清末民初贵州学堂乐歌考 . Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.