Recent Publications in Music

Found 18 results
Autor [ Titel(Desc)] Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is X  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Xiao, Mei = 萧梅, Da yin = 大音. 第十卷, Bd. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, S. 329.
Xu, Delei = 徐德雷, Dian zi yin yue chuang zuo de shen mei zhui qiu = 电子音乐创作的审美追求 . Changchun: Jilin da xue chu ban she, 2015, S. 244.
P
C. Xu, Peking opera . Cambridge: Cambridge University Press, 2012, S. 130 p. :.
Q
Xiang, Hengfang = 项衡方, Qu yun tan li = 曲韵探骊. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, S. 224.