Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Asc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is X and Autor is Xiao, Wenli = 肖文礼  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiao, Wenli = 肖文礼. Sui Shi Jie Ri Ti Xi Zhong De Gan Nan Ke Jia Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.