Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Desc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is X and Autor is Xiang, Hengfang = 项衡方  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.