Recent Publications in Music

Found 291 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
2015
Wennberg, iv, S. Jag Sjunger Ut! : Ett Dramatiskt Sångarliv : Memoarer. [Stockholm]: Grammofoncentralen Sterling, 2015.
Walker, A, und B Fejérvári. Liszt-Reflexiók. Budapest: L'Harmattan, 2015.
Warner, Alan. Tago Mago : Permission To Dream /. Bd. 101. 1st edition. Aufl. United States: New York : Bloomsbury Academic, 2015.
Wiggins, Jackie. Teaching For Musical Understanding. Third edition. United Kingdom: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015.
Zhou, Ji = 周吉, und Jing Wang. Xin Jiang Wei Wu Er Mu Ka Mu Yi Shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.
Wang, Yarui = 王娅蕊, und Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.
Wang, Yarui = 王娅蕊, und Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.
Chen, Junhui = 陈浚辉, und Wang, Peiyu = 王培瑜. Zhong Guo Chao Ju Chuan Tong Qu Pai = 中国潮剧传统曲牌. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.

Seiten