Recent Publications in Music

Found 173 results
Autor [ Titel(Desc)] Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Title is G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Guitar . 1. Aufl. Denmark: Turbine Forlaget, 2021.
Bennett, Andy, und Kevin Dawe. Guitar Cultures . 1st. Aufl. United Kingdom : London : Routledge, 2020.
Dobney, Jayson Kerr. Guitar Heroes : Legendary Craftsmen From Italy To New York /. United States: New York : Metropolitan Museum of Art, 2011.
Jackson, Jake. Guitar Strumming Patterns : Easy-To-Use, Easy-To-Carry, One Chord On Every Page /. New edition. United Kingdom : London : Flame Tree Publishing, 2020.
Guitarist Guide To Effects Pedals. Bath: Future Publishing, 2013.
Galilea, Carlos. Guitarras Atlánticas. De La Península Ibérica A Brasil. Ultramar. Bd. 1. Ultramar. Spain: Zaragoza: Limbo Errante, 2018.
Gulangyu Yin Yue = 鼓浪屿音乐. Xiamen She Ke Cong Shu, Gulangyu Li Shi Wen Hua Xie Lie = 厦门社科丛书. 鼓浪屿历史文化系列. Xiamen She Ke Cong Shu, Gulangyu Li Shi Wen Hua Xie Lie = 厦门社科丛书. 鼓浪屿历史文化系列. Xiamen: Xiamen da xue chu ban she, 2015.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠. Guo Ju Yun Dian = 国剧韵典. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
Tan, Gesheng = 檀革胜. Guo Zu Rong Jiao Xiang Qu Yan Jiu = 郭祖荣交响曲研究 . Hua Qiao Da Xue Zhe Xue She Hui Ke Xue Wen Ku, Yi Shu Xue Xi Lie = 华侨大学哲学社会科学文库. 艺术学系列. Hua Qiao Da Xue Zhe Xue She Hui Ke Xue Wen Ku, Yi Shu Xue Xi Lie = 华侨大学哲学社会科学文库. 艺术学系列. Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.
Head, Raymond. Gustav Holst And India: The Sanskrit Years. 3rd edition. Aufl. United Kingdom: Chipping Norton : Sky Dance Press, 2018.
Seckerson, Edward. Gustav Mahler . London: Omnibus, 2013.
Bauer, Amy, und Márton Kerékfy. György Ligeti's Cultural Identities. United Kingdom ; United States: London New York : Routledge, 2018.
Bauer, Amy Marie, und Márton Kerékfy. György Ligeti's Cultural Identities . United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018.
Laskai, Anna, und Melinda Berlász. Gyula Dávid. Hungarian Composers . Bd. 39. Hungarian Composers . Hungary: Budapest : BMC, 2018.

Seiten