Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor [ Titel(Desc)] Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Title is A and Autor is Zhong, Enfu = 钟恩富  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Wang, Lixin = 王丽新, und Zhong, Enfu = 钟恩富. Ao Er Fu Yin Yue Jiao Xue Fa Ben Tu Hua Yan Jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究. 2nd edition. Aufl. China: Changchun : Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015.