Recent Publications in Music

Found 26 results
Autor [ Titel(Desc)] Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Title is Y  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Delisle-Crevier, Patrick. Yannick Nézet-Séguin . Bd. 50. Montréal, Québec: Petit homme,, 2021.
Smith, Patti. Year Of The Monkey. Canada: Toronto : Knopf Canada, 2019.
Eno, Brian. A Year With Swollen Appendices : Brian Eno's Diary /. 25th anniversary edition. Aufl. United Kingdom: London : Faber & Faber Ltd, 2020.
Eno, Brian. A Year With Swollen Appendices : Brian Eno's Diary /. 25th anniversary edition. Aufl. United Kingdom : London : Faber & Faber, 2020.
Xiang, Yang = 项阳. Yi Yue Guan Li = 以乐观礼. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.
Hughes, Brian, Gareth Pritchard Hughes, und Robert Wyn Roberts. Ymdroelli Tua'r Cant . United Kingdom : Caernarfon, Wales : Gwasg y Bwthyn, 2019.
Hughes, Brian. Yn Ymdroelli Tua'r Cant . United Kingdom : Caernarfon, Wales : Gwasg y Bwthyn, 2019.
He, Zipu = 何滋浦. Yue Yue Xun Yuan · Bian Zong = 粤乐寻源·辨踪. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.

Seiten