Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel [ Typ(Desc)] Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Title is Y and Autor is He, Zipu = 何滋浦  [Clear All Filters]
Book
He, Zipu = 何滋浦. Yue Yue Xun Yuan · Bian Zong = 粤乐寻源·辨踪. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.