Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Desc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Title is Q and Autor is Jiang, Ying = 蒋英  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jiang, Ying = 蒋英. Qing Mo Min Chu Gui Zhou Xue Tang Yue Ge Kao = 清末民初贵州学堂乐歌考 . Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.