Recent Publications in Music

Found 1 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: Autor is Yi, Shucheng = 易述程  [Clear All Filters]
2015
Xiao, Dongfa = 肖东发, und Yi, Shucheng = 易述程. Luan Ge Feng Wu: Gu Dai Da Qu Li Shi Yu Yi Shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015.