Recent Publications in Music

Found 4 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is Q  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Q
P. Du Quenoy, Alexander Serov and the birth of the Russian modern . United States: Bethesda : Academica Press, 2016, p. xi, 380 pages :.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.
Qian, Renping = 钱仁平, Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 514.
Qi, Desan = 漆德三, Tao ci yu yin yue = 陶瓷与音乐. Nanchang: Jiangxi gao xiao chu ban she, 2015, p. 154.