Recent Publications in Music

Found 1577 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Book
Zhao, Zhi'an = 赵志安, Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . Beijing: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015, p. 320.
Yu, Danhong = 余丹红, Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Yang, Sai = 杨赛, Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 364.
Chen, Bingyi = 陈秉义, Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 269.
Wang, Yaohua = 王耀华, Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . Beijing: Jing ji ke xue chu ban she, 2015, p. 808.
He, Rong = 何荣, Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . Beijing: Zhong yang yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 438.
Liu, Boyuan = 刘伯远, Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Wu, Dequn = 吴德群, Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. Beijing: Ren min chu ban she, 2015, p. 201.
Liu,Jingqiu = 刘晶秋, Zi bi zheng er tong de yin yue liao fa = 自闭症儿童的音乐疗法. Beijing: Ke xue chu ban she, 2015, p. 194.
S. Goddard, Ziggyology : a brief history of Ziggy Stardust /. 2013, p. vii, 341 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
Conference Proceedings
A. Sabo, Stefanović, A., and Vuksanović, I., From Structure to Narrative, Music Theory and Analysis. Belgrade : Faculty of Music, Serbia, p. 167 p., 2016.
P. Gutiérrez-Carreras and Menéndez-Torrellas, G., La ópera como teatro cantado: del libreto al drama musical.. Madrid : CEU Ediciones, Spain, p. 72 p., 2015.
V. Katalinić and Majer-Bobetko, S., Muzikološka ostavština Jurice Muraja = Musicological legacy of Jurica Murai : zbornik radova s okruglog stola održanog u Zagrebu, 4. prosinca 2014., Muzikološka ostavština Jurice Muraja. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Croatia, p. 126, 2016.
C. Hope, Trainer, A., and Studham, S., Sound scripts. [proceedings of the 2015 Totally Huge New Music Festival Conference] /. Grosvenor Place, N.S.W. : Australian Music Centre , Australia, p. 111 pages :, 2016.

Pages