Recent Publications in Music

Found 1539 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zhao, Talimu = 赵塔里木 et Xie, Jiaxing = 谢嘉幸, Ren yu chuan tong: shi jie wen ming de jiao xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实. Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 173.
Zhao, Talimu = 赵塔里木 et Xie, Jiaxing = 谢嘉幸, Chong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 151.
Zhao, Zhi'an = 赵志安, Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . Beijing: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015, p. 320.
Zheng, Yan = 郑艳, Jie gou zhu yi shi yu xia de xu lie zhu yi yin yue yan jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例 . Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 176.
Zhou, Ji = 周吉 et Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Zhou, Liang = 周亮, Hua er yan jiu: wen xue xing yu yin yue xing guan xi ji chuan cheng = 花儿研究: 文学性与音乐性关系及传承. Beijing: Min zu chu ban she, 2015, p. 221.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 et Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Zhu, Lixing = 朱理惺, Kun yue ji wen = 困乐纪闻: 克拉西克乐艺速写短文集. Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
Zhu, Yujiang = 朱玉江, Jiao wang yin yue jiao yu lun = 交往音乐教育论. Nanjing: Nanjing da xue chu ban she, 2015, p. 227.
Zhu, Yujiang = 朱玉江, Bai nian zhong guo xue xiao yin yue ke cheng bian qian de wen hua zhe xue yan jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015, p. 280.
Y. = 紫茵 Zi, Tiao Xian:yin yue hui xian chang yue ping = 调弦:56场音乐会现场乐评. China: Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she , 2016, p. 347.
R. Ziegler et Blenkinsop, I., Music : the definitive visual history /. 2013, p. 400 pages :.
B. Zon et Temperley, N., Music and performance culture in nineteenth-century Britain : essays in honour of Nicholas Temperley /. Farnham: Ashgate, 2012, p. xviii, 342 p. :.

Pages